fbpx

קוניאק – שטרן  

יועצים לביטוח ולניהול סיכונים

קוניאק – שטרן  

יועצים לביטוח

ולניהול סיכונים

ניהול סיכונים לחברות קבלניות ותשתיות

ביטוח עבודות קבלניות או עבודות הקמה, מצריכים ידע וחשיבה יצירתית. הפוליסה לפרוייקטים כאלה היא מהיותר מורכבות ומסובכות הקיימות בענף הביטוח.

מטרת הפוליסה לתת מענה לכל הצרכים הביטוחיים של המבוטח שיכול להיות: היזם ו/או הקבלן המבצע של הפרויקט או דיירים במסגרת תמ"א 38. הביטוח מיועד לכסות את עבודות הפרויקט, לרבות החומרים והציוד, וכן את החבויות הנלוות לפעילות זו, כגון: אחריות כלפי צד שלישי ואחריות מעבידים.

בבניה להשכרה, ניתן  להרחיב את הכיסוי לנזק תוצאתי שיגרם למבוטח. חברות כאלה נזקקות לעיתים גם לביטוחי: צמ"ה, חבות המוצר ואחריות מקצועית.