fbpx

קוניאק – שטרן  

יועצים לביטוח ולניהול סיכונים

קוניאק – שטרן  

יועצים לביטוח

ולניהול סיכונים

מאמרים

רשימת מאמרים שנכתבו ראובן קוניאק בנושאי ביטוח:

רוב המאמרים פורסמו בעיתונים: "עדיף ביטוח"- עיתון רב-תחומי לסוכני ביטוח , באתר האינטרנט Anet וב- INFORMATION WEEK שבועון חדשות ההיי-טק מקבוצת "אנשים ומחשבים" ובאתר האינטרנט של קורס הדירקטורים של המי"ל.

ביטוח רכוש

 

ביטוחי חבויות

 1. מבנה דיני הנזיקין
 2. חבות כלפי צד שלישי-מבחן המציאות
 3. ביטוח חבות מוצר למתקנים פולטי קרינה
 4. ביטוח אחריות מקצועית-מצגת באיגוד התעשיה הקיבוצית
 5. ביטוח נושאי משרה-גם בחברות פרטיות
 6. חוק החברות החדש – הערות והארות לתשומת-לב נושאי המשרה
 7. אחריות הדירקטורים ואבטחת מערכות המידע
 8. תביעה של דירקטור או נושא משרה כנגד החברה או נושא משרה בה
 9. פשיטת רגל- אפשרות העמדה לדין פלילי
 10. האם ניתן לבטח את חבותם בנזיקין של נושאי משרה בתאגיד?
 11. ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בתאגיד
 12. ביטוח סיכוני אינטרנט
 13. הסיכונים והפתרונות הביטוחיים בזליגת מידע מאתרים באינטרנט
 14. ביטוח חובה למשאית שנהוגה ע"י קבלן משנה
 15. ביטוחי חבויות ליצרנים בתעשיית הרכב
 16. ביטוח דירה-סיכוני צד שלישי
 17. ביטוח אחריות מקצועית ומוצר לחברות תכנה
 18. מפתח מושגים-ביטוחי חבויות
 19. ביטוחי חבויות-מדריך לסוכן הביטוח-מהדורה מורחבת
 20. חבות מעבידים בדירת מגורים
 21. ביטוחי חבויות-מדריך לסוכן הביטוח
 22. אחריות דירקטורים-מצגת להרצאה באוניברסיטה הפתוחה
 

מאמרים חיצוניים

ביטוח רכוש

פסקי דין מעניינים: